Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor internetverkoop 

Onderhavige verkoopvoorwaarden worden overeengekomen door enerzijds de naamloze vennootschap C2MC verdeler voor de Nederland van het merk CLINERIENCE met maatschappelijke zetel te 29 Av de Grande Bretagne – 98000 Monaco – MONACO en anderzijds elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die wil overgaan tot een aankoop via de website van CLINERIENCE hierna "de koper" genoemd.

Voorwerp

Onderhavige verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele verhoudingen tussen C2MC en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt uitgevoerd via de website van C2MC , fongeacht of de koper een professional of consument is.

De aankoop van een product of dienst via deze website impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige verkoopvoorwaarden door de koper.

Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk werden aanvaard door C2MC.

C2MC behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zullen de voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de datum van de bestelling door de koper.

Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn diegene die opgenomen zijn in de catalogus die gepubliceerd is op de website van C2MC.

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

Bij elk product staat een beschrijving die werd opgesteld door de leverancier.

De foto’s van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, in het bijzonder wat de kleuren betreft.

Tarieven

De prijzen die worden vermeld in de catalogus zijn de prijzen incl. btw in euro rekening houdend met het btw-percentage dat van toepassing is op de dag van de bestelling in het land van onze maatschappelijke zetel. Elke wijziging van het btw-percentage kan worden doorberekend in de prijs van de producten of diensten.

C2MC behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat alleen de prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling van toepassing is op de koper.

De aangegeven prijzen omvatten de kosten voor de behandeling van de bestellingen, maar zijn exclusief transport- en leveringskosten voor zover zij plaats hebben in de hierna bepaalde geografische zones.

Geografische zone

De onlineverkoop van de producten en diensten die worden aangeboden op de website is voorbehouden voor kopers die  en Nederland wonen en voor leveringen waarom verzocht wordt in deze geografische zones of in de eurozone.

Bestellingen

De koper die een product of dienst wenst te kopen moet verplicht:

 – de identificatiefiche invullen met alle gevraagde gegevens of zijn klantnummer geven, indien hij dit heeft;

– de onlinebestelbon invullen door alle referenties van de gekozen producten of diensten te geven;

 – zijn bestelling valideren nadat hij deze heeft gecontroleerd;

 – de betaling uitvoeren volgens de bepaalde voorwaarden;

 – zijn bestelling en betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling brengt met zich mee dat de koper deze verkoopvoorwaarden aanvaardt, erkent er volledig van op de hoogte te zijn en afstand doet van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verschafte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties.

De verkoper deelt de bevestiging van de geregistreerde bestelling mee per e-mail.

Herroeping

De koper, d.w.z. een natuurlijke persoon zonder beroepsmatige doeleinden, beschikt over een bedenktijd van zeven dagen vanaf de levering van zijn bestelling om het product in de originele staat voor inwisseling of terugbetaling naar de verkoper terug te sturen zonder betaling van een boete, met uitzondering van de retourkosten.

Betalingsmodaliteiten

De betaling van de prijs is opeisbaar bij de bestelling.

De betalingen gebeuren met een bankkaart. Ze worden uitgevoerd via het beveiligde systeem PAYPAL of elk ander beveiligd betaalmiddel dat gebruikmaakt van het protocol SSL (Secure Socket Layer), zodat de doorgegeven informatie wordt gecodeerd door software en geen enkele derde er kennis van kan nemen tijdens de overdracht op het netwerk.

De rekening van de koper wordt pas gedebiteerd bij de verzending van de beschikbare producten of diensten en slechts voor het bedrag van de producten of diensten die werden verzonden of gedownload.

Op verzoek van de koper zal hem een papieren btw-factuur worden toegestuurd.

Leveringen

De leveringen gebeuren op het adres dat vermeld is op de bestelbon en alleen in de overeengekomen zone.

De risico’s zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de producten de gebouwen van de onderneming C2MC verlaten hebben.

In geval van schade tijdens het transport dient een gemotiveerde klacht gericht te worden aan de transporteur binnen een termijn van drie dagen vanaf de levering.

De leveringstermijnen worden louter ter informatie gegeven. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen bedragen vanaf de bestelling, dan kan de verkoopovereenkomst ontbonden en de koper terugbetaald worden.

Garantie

De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met zijn bestelling vanaf de ontvangst.

Indien de levering niet in overeenstemming is met de bestelling, dient de Klant de onderneming C2MC hiervan op de hoogte te brengen op het volgende adres: C2MC – 29 Avenue de Grande Bretagne  , 98000 Monaco - MONACO , per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van het betrokken product of de betrokken producten.

Na onderzoek kan de verkoper overgaan tot de vervanging door eenzelfde product of de terugbetaling.

Aansprakelijkheid

In het onlineverkoopproces is de verkoper slechts gehouden tot een inspanningsverplichting. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, intrusie, virussen, dienstonderbreking of andere onopzettelijke problemen.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van CLINERIENCE zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de onderneming C2MC.

Niemand is gemachtigd op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de website, zij het software, beeld- of geluidsmateriaal, te reproduceren, te exploiteren, te herverspreiden of te gebruiken.

Elke gewone link of hyperlink is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C2MC.

Persoonsgegevens

De informatie die gevraagd wordt aan de Klant tijdens de invoering van zijn gegevens op de Website is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling door de onderneming C2MC.

De informatie die door de klant wordt ingevuld op de Website voor zijn bestelling en op elk ander document dat wordt uitgewisseld in het kader van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden kan automatisch worden verwerkt voor administratieve en commerciële doeleinden.

De Klant heeft recht op toegang tot, rechtzetting van en schrapping van zijn persoonsgegevens. Om dit recht te kunnen uitoefenen, dient de Klant een schriftelijk verzoek te sturen naar de onderneming Elite Coiff op het volgende adres: C2MC –29 Avenue de Grande Bretagne.98000 Monaco-Monaco.

De Klant kan ook zelf zijn persoonsgegevens wijzigen in de rubriek “Mijn Account”, die toegankelijk is via de Website. 

Archivering - Bewijs

C2MC zal de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager opslaan en zo een betrouwbare kopie samenstellen.

De geïnformatiseerde registers van C2MC worden door de partijen beschouwd als bewijs van de aangegane communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geschillen

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door de Monegaskische wetgeving.

In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden moeten de Partijen eerst een minnelijke regeling nastreven. Indien er niet tot een minnelijke schikking wordt gekomen, wordt het geschil door de meest gerede Partij aanhangig gemaakt bij het bevoegde rechtscollege.

1- In geval van een geschil van welke aard dan ook of een betwisting met betrekking tot de totstandkoming of de uitvoering van de bestelling zijn alleen de Rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming.

2- Er zal niet worden afgeweken van deze clausule tot toekenning van rechtsbevoegdheid in geval van aanvaarding van een regeling van de Onderneming.

3- Geen enkel andersluidend beding van de Koper mag afwijken van deze clausule.

Beveiligde betaling - CB / Paypal / Cheque
Levering binnen 48u – GLS
Geen verzendkosten vanaf 79 €
Klantendienst Contacteer ons
Advies en behandelingen Vind een gespecialiseerd instituut